Sức hút của biển
Photo by Viet Rung
Bến bèo
Photo by Viet Rung
Trên Đảo Khỉ
Photo by Viet Rung
Một thoáng trên đỉnh Ngự Lâm
Photo by Thanh Tung